İçeriğe Atla Menüye Atla
Et ve Süt Kurumu

Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Yayın

Akademik Et ve Süt Kurumu Dergisi’nde, dünyada ve Türkiye’de gıda, tarım, hayvancılık, balıkçılık ve su ürünleri ile et ve süt sektörü temelinde gıda hijyeni ve teknolojisi, gıda güvenliği, halk sağlığı, sağlıklı ve dengeli beslenme, beslenmenin önemi, veteriner hekimliği bilimleri (anatomi, biyokimya, fizyoloji, histoloji, embriyoloji, veteriner hekimliği tarihi, deontoloji, farmakoloji ve toksikoloji, mikrobiyoloji, parazitoloji, patoloji, viroloji, cerrahi, doğum ve jinekoloji, iç hastalıkları, dölerme ve suni tohumlama, biyoistatistik, hayvan besleme ve beslenme hastalıkları, hayvan sağlığı ekonomisi ve işletmeciliği, zootekni), AR-GE çalışmaları ve kalite yönetim sistemleri, helal gıda ve bu kapsamlardaki eğitimin rolü alanında, ulusal ya da uluslararası ilgi, uygulama içeren ve güncel bilgilere sahip bilimsel makalelere yer verilecektir.

Dergimizde yayımlanan yazılar sadece yazarlarının görüşlerini taşır. Et ve Süt Kurumu için bağlayıcı husus ihtiva etmez.

Yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmez.

Makale Ön Kabulü-Hakem Süreci

Makaleler, yenilikçilik, güncellik, bilime-ekonomiye-ülkemize katkı, bilimsel yöntemlere uygunluk, yazım dili gibi bazı kriterlere göre alan editörleri tarafından ön incelemeye-puanlamaya tabi tutulacak olup, olumsuz kanaat bildirilen makaleler değerlendirme sürecine alınmayarak reddedilecektir.

Dergiye gönderilen araştırma makalelerinde, makaleye konu araştırma verilerinin eski yıllara ait olmaması, güncel olmasına dikkat edilmelidir. 15 yıldan daha eski veriler içeren makaleler kabul edilmeyecek, 10-15 yıllık araştırma verilerini içeren makalelerin değerlendirmeye alınıp alınmamasında editör kurulu, alan editörü, hakem görüşlerine göre editör karar verecektir.

Makale başvurusu esnasında benzerlik raporu zorunlu değildir ancak editör süreç içerisinde ihtiyaç duyması halinde yazardan benzerlik raporu isteyebilir.

Dergimizde iki taraflı kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır.

Makaleler, TR DİZİN kuralları gereğince,  farklı kurumlardan olmasına özen gösterilmek suretiyle en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir. İki hakemin görüşlerinin farklı olması durumunda editör veya üçüncü bir hakemin görüşü alınarak karar verilecektir.

Editör, yazar tarafından yapılan hakem önerisini dikkate alıp almamakta serbesttir.

Dergimizin makale değerlendirme süresi ortalama 1 - 3 aydır.

Dergiye katkı sunan hakemlerin isimleri, kör hakemlik sisteminin sağlıklı işlemesi amacıyla her sayıda açıklanmaz, yılın en son dergisinde yer verilebilir.

Kabul Süreci

Hakem değerlendirme süreci tamamlanan ve düzenleme süreç adımına alınan makale "Kabul Edilmiş Makaleler" başlığı altında kayıt altına alınır.

Bu bölümdeki makalelerin hangi sayıya alınacağına, makalelerin konu ağırlığı, derleme makalelerin yayımlanacak olan sayıda yer alacak makale sayısının yarısından fazla olmaması, hakem işlemlerinin tamamlanma sırası gibi hususlar dikkate alınarak editör tarafından karar verilir.

Sürecin tamamlanmış olması makalenin mutlaka yayımlanacağı anlamına gelmez, sayının yayıma açılmasına kadar olan sürecin her aşamasında editör makaleyi reddetme, yayıma almama hakkına sahiptir.

Makale Geri Çekme Süreci

Yazar, diğer tüm yazarların ıslak imzalı beyanatlarını almak, sisteme kaydetmek ve somut bir şekilde gerekçelendirilmesi koşulu ile makalesini geri çekme hakkına sahiptir.

Başvurudan dergi sayısı yayıma açılana kadarki süreçte geri çekme hakkı kullanılmak istenirse makale pasife alınır ancak dergi sayısı (erken görünüm dâhil) yayıma açıldıktan sonra makale sistemden kaldırılmaz, yazar tarafından gönderilen geri çekme gerekçeleri bir sonraki sayıda yayımlanır.

Düzeltme Süreci

Makalenin https://dergipark.org.tr/tr/pub/aeskd web adresinde yayıma açılmasından itibaren, hakem görüşü alınmış içerik hariç olması, maddi hatalar ve imla düzeltmelerini içermesi kaydıyla düzeltme talep edilebilir.

dergipark logo'ta sayı yayımlandıktan sonra düzenleme/güncelleme yapma süresi 5 gündür. Daha sonra sayıda değişiklik yapılamaz. Değişiklik söz konusu olduğu durumlarda bir sonraki sayıda düzeltme yayımlanmalıdır.

Sayı yayıma açıldığında, yazarlar dâhil, tüm kullanıcılar editör kurulu tarafından e-posta ile bilgilendirildiğinden ve yazar tarafından kontrol edilmesi beklendiğinden, erken görünüm de dâhil olmak üzere yayıma açılan makaledeki maddi hatalardan editör sorumlu tutulamaz.

Açık Erişim Politikası

Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir.

Diğer Hususlar

Bir sayıda bir yazara ilişkin yer verilecek makale sayısı hususunda; Zorunlu haller ve ek/özel sayılar haricinde, tek yazar-ilk yazar olarak bir makale, ilave ikinci yazar olarak bir makale veya ikinci yazar olarak iki makale olmak suretiyle aynı yazara ait en fazla iki makaleye müsaade edilir.

Yayımlanmak için tarafımıza gelen makalelerin yayımlanıp yayımlanmamasına ve dergimizde nasıl yer alacağına Yayın Kurulu/Editör karar verir. Yayın Kurulu/Editör gerektiğinde makalelerde kısaltma ve düzeltme yapılmasını önerebilir.

Yazarlar, makalelerini dergimize göndermekle çalışmasının telif hakkından feragat ettiğini,  makalenin özgün/orijinal olduğunu, herhangi bir başka dergiye yayımlanmak üzere verilmediğini, daha önce yayımlanmadığını kabul etmiş sayılır. (Telif Hakkı Devri Formu'na https://www.esk.gov.tr/tr/telifhakkidevriformu linkinden ulaşabilirsiniz.)

Yazarlardan başvuru esnasında Benzerlik Raporu istenebilir.

Yazarlarla, tüm iletişim kanalları açıktır; uyuşmazlık hallerinde e-posta mesajları dikkate alınacak, sözlü iletişim dikkate alınmayacaktır. Makale değerlendirme sürecinin her aşamasında yazarla başlatılan diyalog sürecinde yazara gönderilen mesajların bir aydan daha fazla süre ile cevaplanmaması durumunda editör tarafından diyalog süreci sonlandırılabilecek ve editör tarafından talep edilen hususlar karşılanmamış veya dikkate alınmamışsa makale reddedilebilecek, silinebilecektir.

Et ve Süt Kurumu bu yazım kurallarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Yapılan her değişiklik, değişiklikten sonraki süreçler için geçerli olacaktır. 

Etik İlkeler

Dergimiz basın meslek ilkeleri ile TR DİZİN, DergiPark, YÖK, ÜAK vb. tarafından tavsiye edilen akademik dergi kriterlerine, bilimsel araştırma ve yayın etiği ilkelerine uyar.

Makaleler, araştırma ve yayın etiğine uygun olmalı, araştırma makalelerinde ICMJE ve COPE’un editör ve yazarlar için uluslararası standartları ve diğer tavsiyeleri dikkate alınmalıdır.

Makaleler, etik kurallara uygunluk konusunda YÖK ve ÜAK’ın Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’ne uygun olmalıdır. İntihal, sahtecilik, çarpıtma, tekrar yayım, dilimleme, haksız yazarlık gibi bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemlerden kaçınılmalıdır.

Yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli, belgelendirilmeli, makale ile birlikte bu belgeler de sisteme yüklenmelidir.

Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) makalede yer verilmelidir.

Makalenin dergimize gönderilmesi ile birlikte sorumlu yazar; Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğunu kabul eder.

Makalelerde gerçek anlamda katkı sağlayan kişiler yazar olarak yazılmalıdır. Makalenin yazar/yazarları, ihtiyaç hissederlerse çalışma kapsamında herhangi bir kişisel ve finansal çıkar çatışması olmadığını bildirebilir. Bu bildirimi makalenin sonunda “Çıkar Çatışması" başlığı altında belirtmelidirler. Çıkar çatışmasına şu örnekler verilebilir: İstihdam, ortaklık, danışmanlıklar, hisse senedi sahipliği, hizmet karşılığı ödenen ücretler, ücretli bilirkişilik, akrabalık veya yakın kişisel ilişkiler.

Hakemler, değerlendirdikleri makalede herhangi bir çıkar çatışması olduğundan şüphelendiklerinde değerlendirme süreci ile ilgili olarak dergi editörlüğüne bilgi vermeli ve gerekirse makale değerlendirmesini ret etmelidirler.

Editör ihtiyaç hissederse yazardan çıkar çatışması beyanı talep edebilir.

Akademik Et ve Süt Kurumu Dergisi araştırma ve yayın etiği standartlarına bağlıdır. İntihal tespit edilmesi kabulden sonra bile bir yazının reddedilmesine neden olabilir. Editörler, herhangi bir etik ihlali şüphesinde, ilgili uluslararası yayın ve araştırma etiği kurallarına (COPE guidelines, Cse White Paper on Publication Ethics, ORI) uygun olarak hareket eder. 

TR Dizin Tarafından Etik Kurulla İlgili Açıklama

SORU  : Tüm makaleler için etik kurul izni gerekli midir?

Hayır. Kriterlerde de “Etik Kurul İzni gerektiren” makaleler olarak belirtilmektedir.

Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir.

  • Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar
  • İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dâhil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
  • İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
  • Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
  • Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,

Ayrıca;

  • Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,
  • Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
  • Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi

SORU  : Geçmiş yıllarda tamamlanmış çalışma ve tezden üretilen yayınlar için geriye dönük etik Kurul İzni alınmalı mıdır?

2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş (makalede belirtilmelidir), bir önceki yıl dergiye yayın başvurusunda bulunulmuş, kabul edilmiş ama henüz yayımlanmamış makaleler için geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir.

SORU  : TR Dizin’in bu kuralları ile üniversiteler dışında yapılan yayınlara kısıt mı getirilmiştir?

Hayır. Üniversite mensubu olmayan araştırmacılar da bölgelerinde bulunan Etik Kurullara başvurabilmektedir.

Ayrıca;

Dergilerde yayımlanacak makalelerde etik kurul izini ve/veya yasal/özel izin alınmasının gerekip gerekmediği makalede belirtilmiş olmalıdır. Eğer bu izinlerin alınması gerekli ise, izinin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığı açıkça sunulmalıdır.

Çalışma insan ve hayvan deneklerinin kullanımını gerektiriyor ise çalışmanın uluslararası deklarasyon, kılavuz vb. uygun gerçekleştirildiği beyan edilmelidir.