İçeriğe Atla Menüye Atla

Et ve Süt Kurumu Tarihçesi

» ESK TARİHÇE VE GENEL BİLGİLER

Et ve Balık Kurumu 3780 sayılı Milli Koruma Kanunu’nun 6. maddesi uyarınca, 28/08/1952 tarih ve 3/15597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan, K/871 sayılı Koordinasyon Kurulu Kararı üzerine, 01/10/1952 tarihinde “Et ve Balık Kurumu” unvanı ile Ticaret Bakanlığına bağlı 40 milyon TL sermayeli bir İktisadi Devlet Kuruluşu olarak kurulmuştur.

01/10/1952 tarihli Resmi Gazete

Et ve Balık Kurumunun kuruluşu, özel sektörün gelişmediği, sermaye birikiminin olmadığı, sanayi ve ticaretin gelişmediği, yetişmiş eleman sıkıntısının olduğu bir döneme rastlamaktadır.

Genç Türkiye Cumhuriyeti diğer sektörlerde olduğu gibi hayvancılık ve et sektöründe de gelişme sağlamak, istihdamı artırmak, ekonomik hayatın yükselmesini temin etmek maksadıyla Kamu İktisadi Devlet Kuruluşlarını kurmak suretiyle özel sektöre öncülük edip sanayinin gelişmesini ve sermaye birikiminin oluşmasını sağlamıştır. Bu maksada uygun olarak tarım sektöründe de Et ve Balık Kurumunu, Süt Endüstrisi Kurumunu, Yem Sanayi gibi kuruluşları kurmak suretiyle tarım ve hayvancılığın gelişmesine katkıda bulunulmuştur.

Et ve Balık Kurumu, veteriner hekimlerin kontrolünde kasaplık hayvan alım ve kesimlerini yaparak, hijyenik şartlarda kaliteli et üretmek için et kombinalarını faaliyete geçirmiş, ve hayvancılığın bir ticari emtia haline gelmesini sağlayarak et ve et ürünleri üretim sanayisini oluşturmuştur. Böylece ülke hayvancılığının geliştirilmesi ve verimliliğinin arttırılması hedeflenmiştir.

» ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINA ALINIŞ

Türkiye hayvancılığı ve ülke ekonomisi açısından önemli görevler üstlenen EBK, zaman içerisinde, bütün Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (KİT) olduğu gibi yanlış ve siyasi yatırımlar, atıl kapasiteler, yanlış istihdam politikaları ve günlük siyasi kararlar nedeniyle zarar eder konuma gelmiş ve KİT’lerin özelleştirme programı çerçevesinde Bakanlar Kurulunun 20/05/1992 tarih ve 3088 sayılı kararı ile özelleştirme kapsamına alınmıştır. 22/01/1993 tarih ve 93/2 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararı ile adı değiştirilerek “Et ve Balık Ürünleri A.Ş.” haline dönüştürülmüştür.

1990’lı yıllara kadar 35 iş yeri ile faaliyetini sürdüren Et ve Balık Kurumunun  bu güne kadar toplam 18 işletmesinin satışı yapılmış, 5 adedi de bedelsiz olarak resmi Kurumlara devredilmiş, 3 adeti ise kapatılmıştır.

» ÖZELLEŞTİRELEN İŞYERLERİMİZ

 

ÖZELLEŞTİRMETARİHİ

KOMBİNA

23.04.1995

Şanlıurfa Et Kombinası

Elazığ Et Kombinası

Bursa Et Kombinası

Kars Et Kombinası

Tatvan Et Kombinası

Suluova Et Kombinası

Afyon Et Kombinası

Malatya Et Kombinası

Kastamonu Et Kombinası

Bayburt Et Kombinası                            

Ağrı Et Kombinası

03.07.1995

Ankara Et Kombinası  -İskenderun Soğuk Depo

11.08.1995

Erzincan Et Kombinası

04.02.2000

Burdur Et Kombinası

Gaziantep Et Kombinası

Eskişehir Et Kombinası

Sivas Et Kombinası

12.05.2004

Manisa Et Kombinası

03.05.2004

Samsun Soğuk Deposu                    

 

 

» DEVREDİLEN İŞYERLERİMİZ

DEVİR TARİHİ

KOMBİNA

DEVRALAN KURULUŞ

18.05.1994

Kızıltepe Et Kombinası

Jandarma Genel Komutanlığı

13.08.1997

Yüksekova Et Kombinası

Jandarma Genel Komutanlığı

28.02.2001

Fatsa Et Kombinası

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi

08.11.2004

Konya Et Kombinası

Konya Meram Belediyesi

Kayseri Et Kombinası

Kayseri Büyükşehir Belediyesi

 

» KAPATILAN İŞ YERLERİMİZ

KAPANMA TARİHİ

KOMBİNA ve FABRİKA

08/07/1999

Trabzon Balık Mamulleri Fabrikası

24.04.2003

Zeytinburnu Et Kombinası

Haydarpaşa Et Sanayi İşletmesi

 

» ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDAN CIKIŞ

Et ve Balık Kurumunun Türkiye hayvancılığı için yararlı olacağını düşünen Hükümetimiz, hayvancılığı geliştirme ve kalite standardını yükseltme politikaları doğrultusunda 26/08/2005 tarih ve 2005/104 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararındaki; “...Şirketin yeniden yapılanması, AB normlarına uygun olarak hayvancılık sektöründe düzenleyici ve destekleyici bir rol üstlenmesi...” temel gerekçesi ile Kurumun özelleştirme kapsam ve programından çıkartılarak eski statüsüne iade edilmesine karar vermiş ve 06/10/2005 tarih, 25958 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan kararname ile Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ile ilişkilendirilmesini onaylamıştır.

Bu onay çerçevesinde 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye uyumlu olarak hazırlanan yeni Ana Statümüzde Kurumumuzun unvanı Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir.

Et ve Balık Kurumu Ana Statüsü Yüksek Planlama Kurulunun 24/07/2006 tarih, 2006/T-25 sayılı Kararı ile onaylanarak 17/08/2006 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanmıştır. Yeni Ana Statünün 1 inci maddesine; “Kurumun yeniden yapılandırılarak, hayvancılık sektöründe düzenleyici ve destekleyici bir rol üstlenmesi,” içerikli hüküm getirilmiş, ayrıca faaliyet konuları kapsamına; “Ülke hayvancılığını teşvik ederek istikrarlı bir şekilde geliştirilmesine yardımcı olmak” hükmü konmak suretiyle Kurumumuza kamu hizmeti ağırlıklı görevler yüklenmiştir.

Et ve Balık Kurumunun özelleştirme kapsam ve programından çıkartılmasından sonra daha önce Kuruma bağlı iken özelleştirilen Ağrı Et Kombinası, Ağrı İl Özel İdaresinden devir alınarak 2007 yılında hizmete açılmıştır.

2011 yılında Yozgat Belediyesi mülkiyetinde olan Yozgat Et Kombinası Kurumumuza devredilmiş olup aynı yıl İstanbul Depo Müdürlüğü faaliyete geçirilmiştir. 2012 yılında ise Erzincan İl Özel İdaresine ait olan Erzincan Tavuk Kombinası Kurumumuza devredilmiştir.

27/04/2013 tarihli ve 28630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/4553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kurumun adı Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir.

2014 tarihinde Denizli Et Kombinası, 2016 yılında Erzincan Tavuk Kombinası, 2017 yılında yeni Erzurum ve Sivas Et Kombinası faaliyete geçirilmiştir. Yeni Van Et Kombinasının temeli 2017 yılında atılmıştır.

Et ve Süt Kurumu; Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Sakarya, Sivas, Sincan, Yozgat, Van Kombinaları ve İstanbul Depo Müdürlüğü olmak üzere toplam 13 adet iş yeri ile faaliyetini sürdürmektedir.

 

» FAALİYETTE OLAN İŞYERLERİMİZ

Adana Et Kombinası

Ağrı Et Kombinası

Bingöl Et Kombinası

Diyarbakır Et Kombinası

Denizli Et Kombinası

Erzurum Et Kombinası

Erzincan Tavuk Kombinası

Sakarya Et Kombinası

Sincan Et Kombinası

Sivas Et Kombinası

Van Et Kombinası

Yozgat Et Kombinası

İstanbul Soğuk Depo Müdürlüğü

 

 

» ET ve BALIK KURUMUNUN FAALİYETLERİNDE UYGULADIĞI ANA POLİTİKALAR

Et ve Balık Kurumu karlılık ve verimlilik prensipleri içerisinde, kaynaklarını rasyonel kullanarak, zamanında etkili ve bilinçli kararlar alarak alım, üretim ve pazarlama gibi ana faaliyet konularında aşağıdaki politikaları izlemektedir:

  • Ülke hayvancılığını teşvik ederek istikrarlı bir şekilde gelişmesine katkı sağlamak.
  • Alım yaparken üreticinin faaliyetlerini sürdürmesini sağlamak amacı ile besi maliyet hesaplaması yaparak üreticiyi zarar ettirmeyecek alım fiyatlarını oluşturmak.
  • Hijyenik kurallara uygun sağlıklı, güvenli,kaliteli et ve et ürünlerini üretmek.
  • Üretici ve tüketici arasında denge oluşturmak suretiyle piyasa fiyat istikrarının oluşmasına katkı sağlamak.
  • Üretim ve pazarlama faaliyetlerini, hayvancılık sektörünün gelişmesine hizmet edecek şekilde yaparak sektörde düzenleyici ve destekleyici rol üstlenmek.
  • Piyasa ekonomisinin kuralları içerisinde sektörde rekabet şartlarını yerine getirerek karlılık ve verimlilik ilkeleri içerisinde geniş kitlelere hizmet sunmak.
  • Hayvancılık ve et sektöründeki etkin faaliyetleri ile Ülkenin genel istihdamına katkı sağlamak.

 

EBK NIN HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME POLİTİKASI

1960’lı yıllardan itibaren EBK, hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizi eğiterek bilinçlendirerek ahır besiciliğini teşvik etmiş ve entansif besiciliğe geçişi sağlamıştır.

Et ve Balık Kurumu uyguladığı politikalar ile hayvan alım kriterlerini oluşturarak kaliteli besicilik yapılmasını teşvik etmiştir. Hayvancılığın bir ticari sektör haline gelmesini ve ülkemizde et sanayinin gelişmesini sağlamıştır.

 EBK, besiciliği geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla sözleşmeli besicilik projeleri geliştirerek uygulamaya sokmuş, böylece hayvancılığı bir ticari emtia olarak benimsetmiş ve çiftçilerin bu işi bir meslek olarak yapmalarını sağlamıştır.

EBK sözleşmeli besicilik sisteminin yanı sıra hayvan alımlarında randıman ve prim uygulaması esasını getirerek kaliteli besiciliği teşvik etmiş ve karkas ortalamalarının artmasını sağlamıştır.

EBK kuraklık, deprem vb felaket zamanlarında çiftçinin yanında olmuş, yerinde hayvanlarını almış ve destekleme sağlamıştır.

EBK’NIN ÜRETİM VE SATIŞ POLİTİKASI

Et ve Balık Kurumu kuruluş amacına uygun olarak çiftlikten sofraya kadar üretilen etin kontrolünü yapan ve halkımıza sağlıklı güvenli ürünler sunan bir kuruluştur. Et ve Balık Kurumuna  kesim için gelen hayvanlar veteriner hekimlerce canlı muayeneleri yapılır, sevk evrakları kontrol edilir, (böylece mevzuatına uygun hayvan hareketleri de denetlemiş olur.) Sağlıklı olan kesimlik besi hayvanları kesime sevk edilerek yine veteriner hekimlerimiz kontrolünde kesimleri yapılır. Etler ve sakatatlar sıkı bir muayeneden geçirilerek damgalanarak üretim ve satışa sunulur.

ISO 22000 Gıda Güvenlik Sistemi ile ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi uygulanmak suretiyle kaliteli Standard üretim yapılarak halkımızın tüketimine sunulmaktadır.

Modern teknolojilere sahip üretim tesislerimizde Halkımızın tüketim alışkanlıkları ve tercihleri doğrultusunda ürün çeşitlemesi yapılarak üretilen kıyma, kuşbaşı, biftek, pirzola vb. et ürünlerimiz ile sucuk, sosis, salam, kavurma, köfte vb. şarküteri ürünleri toptan ve perakende olarak ucuz, kaliteli ve güvenli bir şekilde satışa sunulmaktadır.

Et ve Balık Kurumu Kombinalarında üretilen etlerin bir kısmı gövde halinde Bir kısmı da parçalanarak kemiksiz hale getirilip toptan ve perakende olarak satışa sunulur.

Bugüne kadar ülke hayvancılığının gelişmesi, desteklenmesi ve birim başına verimin artırılması ile sağlıklı güvenli kaliteli et ve et ürünleri üreterek tüketicilerin beslenmesinde çok önemli görevler üstlenmiş olan Kurumumuz bundan sonrada bu görevini başarı ile sürdürecektir.

27.04.2013 tarihli Resmi Gazete’nin 4553 sayılı Kararı ile Et ve Balık Kurumu’nun adı Et ve Süt Kurumu olarak değişmiştir.

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesine göre devletin genel hayvancılık politikası çerçevesinde, hayvancılık sektöründe düzenleyici ve destekleyici bir rol üstlenmesini temin etmek, piyasa ekonomisi kuralları içerisinde sektörde tam rekabet koşullarının tesisine katkıda bulunarak kamu yararı ile faaliyetlerini sürdürmek amacıyla kurulan ve bir iktisadi devlet teşekkülü olan Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünün adı Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir.