İçeriğe Atla Menüye Atla
Et ve Süt Kurumu

KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Et ve Süt Kurumu devletin genel hayvancılık politikası çerçevesinde, hayvancılık sektöründe düzenleyici ve destekleyici bir rol üstlenerek ve piyasa ekonomisi kuralları içerisinde sektörde tam rekabet koşullarının tesisine katkıda bulunarak kamu yararı ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bu kapsamda Et ve Süt Kurumu veri sorumlusu olarak her türlü kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun şekilde güvence altına alınmıştır.

Veri Sorumlusu olarak kurum ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa göre ve mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde işlemekteyiz.

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlar İçin Toplanmaktadır?

Kişisel verileriniz;

 • Kurumumuz tarafından sağlanan hizmetlerden daha hızlı ve etkin bir biçimde  faydalanılabilmesi,
 • Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi alınabilmesi,
 • Kurumumuz mal/hizmet alım satım süreçlerinin yürütülebilmesi,
 • Kurumumuz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülebilmesi,
 • Kurumumuz iş ve stratejilerinin belirlenebilmesi ve uygulanması,
 • Tabi olduğumuz idari ve yasal yükümlülüklerin ifa edilebilmesi,
 • Kurumumuz performans takibi ve analiz çalışmalarında kullanılması,
 • Kurumumuz İnsan Kaynakları politikalarını yürütülebilmesi, açık pozisyonlara uygun personel temini ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirebilmesi,
 • İşyerinde güvenlik uygulamaları ve fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması amacı ile kamera görüntülerinin kaydedilmesi
 • Kurum tarafından düzenlenen eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım sağlanması amacıyla işlenecektir.

Kurumumuz kişisel verilerinizi kurum hizmetlerinden faydalandığınız süre içinde ve sonrasında mevzuatta tutulması zorunlu süre boyunca otomatik ya da otomatik olmayan yöntemleri ile işlenmektedir. Kurumumuz tarafından tüm bu işlemler KVK Kanununun 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak yapılmaktadır.

Kişisel Verileriniz Kimlere Hangi Amaçlar İçin Aktarılır?

İşlenen kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için KVK Kanununu 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartlarına uygun olarak; 3. kişiler, yasal yükümlülüklerimizi gerçekleştirebilmek için ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlar, kurum ile ilgili işlemlerinizi yürütebilmek adına Kamu Tüzel Kişileri, aracılık ettiğimiz kuruluşlar ve işbirliği yaptığımız kurum ve kuruluşlar ile paylaşılmaktadır.

Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz ve  Sebebimiz Nedir?

Kişisel verileriniz kurumumuz tarafından sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda sunulan ürün ve hizmetlerin yasal çerçevede sunulabilmesi, ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi ve yasadan doğan mesuliyetlerinin eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi için toplanmakta ve saklanmaktadır. Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları Nelerdir?

Et ve Süt Kurumu tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerin KVK Kanunun 11. Maddesi gereğince;

 • Kişisel verisinin işlenip/işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinin işlenmiş ise bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp/kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçünü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinin eksik ya da yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunun 7. Maddesi ve “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkındaki Yönetmelik” hükümlerine göre kişisel verilerinin silinmesi ya da yok edilmesini talep etme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenilen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

hakları bulunmaktadır.

Kişisel verileriniz hakkında KVK Kanununun 11. Maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik talebinizi; kimliğinizi tespit edici bilgiler ile birlikte https://www.esk.gov.tr/  adresinde bulunan başvuru formunun doldurularak Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü adresi olan İşçi Blokları Mh. Muhsin Yazıcıoğlu Cd. No:51/B 06530 Çankaya/ANKARA adresine yazılı olarak göndermeniz halinde, en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde tarafınıza yazılı olarak ya da elektronik ortamda cevap verilecektir. Talebiniz ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olup, KVK Kanununun 13. Maddesinde de belirtildiği üzere yapılacak işlemlerin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafınca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Saygılarımızla.

 

Kişisel Veri Başvuru Formu