İçeriğe Atla Menüye Atla
Et ve Süt Kurumu

Yazım Kuralları

Genel Kurallar

Makaleler, Word (.doc, .docx) formatında, iki yana yaslı, bir buçuk satır aralığı, Times New Roman yazı tipi, 12 punto, tercihen 15 sayfa yazılmalıdır. 

Dil bilgisi kurallarına uygun olmalıdır. Makalede noktalama işaretlerinin kullanımında, kelime ve kısaltmaların yazımında güncel TDK Yazım Kılavuzu esas alınmalı, açık ve yalın bir anlatım yolu izlenmeli, amaç ve kapsam dışına taşan gereksiz bilgilere yer verilmemelidir.

Yazım düzeni, genel akademik makale yazım kurallarına uygun olmalıdır. Kolay anlaşılır ve sade bir dil kullanılmalıdır. Cümleler “edilgen” yapıda olmalıdır (‘yaptım’ ya da ‘yaptık’ şeklinde değil, ‘yapılmıştır’ gibi).

Türkçe karşılığı olmayan teknik ve yabancı dildeki terimlerin parantez içinde kısa açıklaması yapılmalıdır. Konu bütünlüğünün bozulmaması açısından bazı araştırma makalelerinde -makale metninin bu sınırlar içinde kalması kaydıyla- editör onayı ile bu kural esnetilebilir.

Araştırma makaleleri ve kısa bildiriler; “özet, giriş, materyal ve metotlar, bulgular, tartışma, sonuç ve kaynaklar”
Olgu sunumları; “özet, giriş, olgu, tartışma ve kaynaklar”
Derlemeler; “özet, giriş, sonuç ve kaynaklar” bölümlerini içermelidir.

Başlık Sayfası

Makalenin başlığı, sorumlu yazarı, çalışmaya doğrudan katkıda bulunan yazarların adları, soyadları, çalıştığı kurum, yazışma adresleri (şehir, ülke), mail adresleri ve ORCID numaraları yazılmalıdır. Çalışmayı destekleyen fon veya kuruluş varsa belirtilmelidir. Çalışma daha önce bir kongrede sunulduysa, kongrenin adı, zamanı (gün/ay/yıl) ve yeri belirtilmelidir.

Özet

Türkçe ve İngilizce özet, araştırma, kısa bildiri ve derleme makalelerinde 300 kelimeyi, olgu sunumlarında 150 kelimeyi aşmamalıdır. Türkçe ve İngilizce makale başlığı bulunmalıdır. Araştırmanın amacını, yöntemlerini, bulgularını ve sonucunu içermelidir. Olgu sunumlarında bu bölümlere gereksinim yoktur. Editöre mektuplarda özete gereksinim yoktur. Mümkün olduğunca kısaltmalardan kaçınılmalıdır. Eğer kullanılacaksa, kelimenin kısaltılmış hali ilk kullanımından hemen sonra parantez içinde verilmelidir.

Anahtar Kelimeler

Anahtar kelimeler özetin hemen sonrasında ayrı bir satırda verilmelidir. Çalışmayla alakalı tercihen 5 kelime ya da terim, anahtar kelime olarak kullanılabilir.

Giriş

Giriş bölümü çalışmanın dayanağını, neden gerekli olduğunu ve konuya ilişkin son literatürün özetini içermelidir. Bu bölümün sonunda ayrı bir paragraf olarak çalışmanın amacı açıkça belirtilmelidir.

Materyal ve Metotlar

Çalışmayı diğer araştırmacılarında tekrar edebilmesi için bu bölümde yeterli bilgi verilmelidir. Çalışmada kullanılan hayvanların sayısı, yaşı, cinsiyeti, ırkı veya soyları belirtilmelidir. Deneylerde kullanılan tüm ürün veya ekipmanların kaynağı belirtilmelidir.

Bulgular

Bu bölüm deneyden elde edilen verileri içermelidir. Şekil (Grafik, Çizelge [zaman, iş akış vb.], Harita, Çizim ve Fotoğraflar) veya tablolarla desteklenebilir. İstatistiksel olarak önemli noktalar vurgulanmalıdır.

Tablolar

Her tablonun kendini açıklayan bir başlığı olmalıdır. Tablo başlıkları ardışık olarak (Tablo 1, Tablo 2 gibi) isimlendirilmelidir. Tabloda kısaltma kullanılırsa, kısaltmaların açık ifadeleri tablonun altındaki dipnotta alfabetik sıraya göre verilmelidir. Tablo altında yer alan açıklayıcı yazılar büyük harfle başlamalıdır. Açıklayıcı yazı, cümle niteliğinde değilse sonuna nokta konmamalıdır.

Şekiller (Grafik, Çizelge [zaman, iş akış vb.], Harita, Çizim ve Fotoğraflar)

Her şeklin kendini açıklayan bir başlığı olmalıdır. Metin içinde ardışık olarak isimlendirilmelidir. Şekil 1, Şekil 2 gibi başlıklar şeklin altında yer almalıdır. Kısaltmalar kullanılıyorsa, bu kısaltmaların açık formu şeklin altına alfabetik sırayla yazılmalıdır. Mikroskobik resimlerde, uygun birimlerle birlikte bir ölçek çubuğu verilmelidir. Başka kaynaklardan kullanılan fotoğraf, resim veya grafikler için yazılı izin alınmalıdır. Tüm resim ve çizimler JPEG formatında hazırlanmalıdır.

Şekiller (Grafik, Çizelge [zaman, iş akış vb.], Harita, Çizim ve Fotoğraflar) numaralandırılmalı, metin içindeki değinmeleri bu numaraya göre yapılmalıdır.

Şekillerde (Grafik, Çizelge [zaman, iş akış vb.], Harita, Çizim ve Fotoğraflar) yer alacak tüm çizgi, işaret, simge, rakam ve yazılar, açıklamalar 10 puntodan küçük olmamalıdır.

Şekillerin altında yer alan açıklayıcı yazılar büyük harfle başlamalıdır. Açıklayıcı yazı, cümle niteliğinde değilse sonuna nokta konmamalıdır.

Simge ve Kısaltmalar

Uluslararası standartlara ve TDK, TSE gibi ülkesel standartlara uygun kısaltma ve semboller kullanılabilir. Kısaltma metin içinde ilk defa kullanıldığında açık hali ile kullanılırsa, sonrakilerde açıklamaya gerek yoktur.

Tartışma

Bulgularda sunulan veriler tekrarlanmadan, kısaca yorumlanmalıdır.

Sonuç

Çalışmanın sonucu açıkça belirtilmeli ve alana katkısı vurgulanmalıdır.

Açıklamalar

Yazar (lar)ın; Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadesine, Katkı Oranı (çok yazarlı makalelerde araştırmacıların hangi aşamada nasıl katkısı olduğuna dair) beyanına, varsa Destek ve Teşekkür (kişi, kurum ve kuruluşlara) beyanına, Çatışma (kurum ve kuruluşlarla çıkar çatışması olmadığına dair) beyanına makale sonunda yer verilmelidir.

Kaynaklar

Çalışmada atıf yapılan kaynaklar metin içinde ve kaynaklar listesinde American Psychological Association (APA) formatına uygun olarak yazılmalıdır.