İçeriğe Atla Menüye Atla
Et ve Süt Kurumu

Sırttan Düşme Büyükbaş Hayvan Derisi, Büyükbaş Hayvan Sakatatı ve Yan Ürünleri, Küçükbaş Hayvan Derisi ve Bağırsak ile Küçükbaş Hayvan Sakatatı Satışı Yapılacaktır 16 Mart 2023

 1. Kurumumuza bağlı Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Sincan, Sivas, Trabzon, Van ve Yozgat Kombinalarımızca 2023 yılı Mayıs-Haziran-Temmuz aylarını kapsayan 3 (üç) aylık dönem içerisinde (Kurumumuzun uygun görmesi halinde bu süre 1 ay uzatılabilecektir) büyükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek sırttan düşme deri (kelle derisi dâhil), büyükbaş hayvan sakatat ve yan ürünleri (Mayıs-Temmuz/2023 döneminde Kurum Kesimhanelerimizde kesimi yapılacak hayvanlara ait Hayvansal Yağlar ve Adana Et Kombinası Müdürlüğünce üretilecek işkembeler hariç), küçükbaş hayvan deri ve bağırsak ile küçükbaş hayvan sakatatı online satış usulü ile satılacaktır.
 2. Büyükbaş sırttan düşme hayvan derileri ve büyükbaş hayvan sakatatları dişi-erkek ayrımı yapılarak satışa sunulacaktır. Online ihalelerde verilen teklif fiyatı erkek hayvan deri ve sakatatları için verilmiş kabul edilecek olup, dişi hayvan derilerinde bu fiyatın %75’i uygulanacaktır. (Örnek: Erkek hayvan deri ve sakatatları için verilen teklifin 100 TL olması durumunda dişi hayvan derileri için 75 TL fiyat uygulanacaktır.)
 3. Başvuru için gerekli belgeler aşağıda yer almakta olup evraklar 03/04/2023 tarihi Pazartesi günü saat 14:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz Genel Evrak ve Arşiv İşleri Şube Müdürlüğüne kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir.
 • İsteklinin irtibat bilgilerini (posta adresi, sabit telefon ve cep telefon numaraları ile faks numarası) bildirir imzalı-mühürlü beyan,
 • İsteklinin durumuna göre, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına üyelik belgesi,
 • İstekli şirket ise, belgeleri imzalayan kişinin şirket adına yetkili olduğunu gösteren güncel şirket imza sirküsü; gerçek kişiler için noter onaylı imza beyannamesi ve nüfuz cüzdanı fotokopisi,
 • Vekâleten ihaleye katılma durumunda; belgeleri imzalayan kişiyi yetkilendiren noter onaylı vekaletname, vekile ait nüfus cüzdanı fotokopisi ve noter onaylı imza beyannamesi,
 • Alıcı, katılmak istediği Kısım/Kısımlar için Kurumca belirlenen tutardaki geçici teminat mektubu veya nakit yatırdığına dair dekontu Kuruma teslim edecektir.
 1. Başvurusu onaylanan gerçek ve tüzel kişilerin e-posta adreslerine ve/veya cep telefonlarına sisteme giriş için kullanıcı adı ve şifre gönderilecektir.
 2. Ön teklifler 05 Nisan 2023 tarihi Saat 10:00 ile 07 Nisan 2023 Saat 16:00 tarihleri arasında verilecektir.
 3. Online satış tarihleri:

Sırttan Düşme Büyükbaş Hayvan Deri İhalesi               :11 Nisan 2023 Salı günü saat 10:00

Küçükbaş Hayvan Deri İhalesi  :                                       : 11 Nisan 2023 Salı günü saat 14:00

Küçükbaş Hayvan Bağırsak İhalesi :                                : 11 Nisan 2023 Salı günü saat 16:00

Büyükbaş Hayvan Sakatat ve Yan Ürünleri İhalesi       : 12 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 10:00

Küçükbaş Hayvan Sakatat İhalesi                                    : 12 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 14:00

 1. Kurumumuz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabii olmadığından söz konusu satışı yapıp yapmamakta veya dilediğine satış yapmakta serbesttir.

 

BÜYÜKBAŞ HAYVAN DERİ ŞARTNAMESİ

BÜYÜKBAŞ HAYVAN SAKATAT ŞARTNAMESİ

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN DERİ VE BAĞIRSAK ŞARTNAMESİ

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAKATAT ŞARTNAMESİ

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARLARI

 

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ