İçeriğe Atla Menüye Atla
Et ve Süt Kurumu

KPSS-2022/2 ile Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne Atanmak Üzere ÖSYM Tarafından Yerleştirilen ve 03/01/2023 Tarihinde Açıklanan Sözleşmeli Personel Adayları İçin Duyuru 09 Ocak 2023

KURUMUMUZA SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK AÇIKTAN ATAMALARI YAPILACAK ADAYLARIN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER

KPSS-2022/2 tercih işlemlerinin yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından 03/01/2023 tarihinde açıklanmıştır. Kurumumuza ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların, 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüde personel olarak atamalarının yapılabilmesi için, yapması gereken işlemler aşağıda belirtilmiştir.

 Kurumumuza atanmak üzere yerleştirilenlerin, atanmaları için gerekli bilgi ve belgelerini hazırlayarak aşağıda belirtilen adrese en geç 27/01/2023 tarihine kadar elden teslim etmeleri veya anılan tarihte mesai bitimine kadar Kurumumuzda olacak şekilde (iadeli taahhütlü veya kargo ile) göndermeleri gerekmektedir.

 

İSTENEN BELGELER

 

1 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2 - Diploma Örneği (Noterden tasdik ettirilmesi gerekmektedir. İşe giriş belgelerini elden teslim edenlerin diploma aslını getirdikleri takdirde, diploma suretleri Kurumumuzca tasdik edilecektir)

3 - Askerlik Belgesi (e- devlet üzerinden veya Askerlik şubesinden alınan tasdikli suret)

4- Sağlık Raporu (Atanacak personelin et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri ile temas etmeleri nedeni ile herhangi bir bulaşıcı hastalıkları bulunmadığına dair uzman hekimden alınacaktır)

5 - Adli Sicil Kaydı (Sabıkasızlık belgesi e –devlet üzerinden alınabilir)

6 - Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (e- devlet üzerinden veya Nüfus Müdürlüklerinden alınacaktır)

7 - Fotoğraf - 4 adet

8 - İkametgâh Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir, yazışma adresinin açık bir şekilde ayrıca belirtilmesi, yapılacak olan tebligatın ulaşması için önemlidir.)

9 - ÖSYM sistemi üzerinden alınan Yerleştirme Sonuç Belgesi.

10- İlanımız ekinde yer alan Atama Başvuru ve Taahhüt Bilgi Formu (doldurulup imzalanacaktır)

Kurumumuza yerleştirilen ve halen askerlik görevini yapmakta olanların terhis olacakları tarihi belirtir birliklerine ait resmi yazı ekli dilekçeleri ile başvuruda bulunmaları, terhislerini müteakip istenen belgeler ile en geç 1 ay içinde Kurumumuza başvuruda bulunmaları,

- Atamaları yapılarak işe başlayanların, daha önce bitirdikleri ortaöğretim kurumu (ortaokul-lise) süreleri 4 yıl veya hazırlık+3 yıl süreli olanlar (sadece 2009 yılı öncesi mezun olanlar) ile yüksek lisans-doktora yapanların göreve başladıkları tarihte durumlarını diploma veya yazı ile belgeleyerek bildirmeleri,

- Kurumda göreve başlatılanlar Mal Beyannamesi vereceklerdir.

Yerleştirilen adaylardan, gerekli belgelerini tamamlayanların atamaları yapılarak işyerlerimize ve kendilerine gerekli tebligat yapılacaktır. İlgililerin bu hususta web sitemizde yapılacak olan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir. (http://www.esk.gov.tr)

 

Ayrıntılı bilgi için;

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü – İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Tel: 0312 - 284 36 70/1459-1518-2814-2801

 

***Kamu İktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programının “Sınavlar” başlıklı 7. maddesinin (4) fıkrasında;

“1/1/2023 tarihinden sonra sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar 3 hizmet yılını tamamlamadıkça; mesleğe özel yarışma sınavıyla yardımcı olarak atanan kadrolar ile bulunan pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibariyle ihraz ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar hariç olmak üzere halen görev yaptıkları kuruluşlara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamaz. Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar hakkında Genel Yönetmelik kapsamında merkezi yerleştirme işlemlerine ve bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak ilanlara başvuramaz, yerleştirilseler dahi atama işlemleri yapılmaz.” denilmektedir.

 Ek: Atama Başvuru ve Taahhüt Bilgi Formu

Kurumumuz Adresi:

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü

İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi

No:51/B Yüzüncü Yıl

06530 Çankaya/ANKARA