İçeriğe Atla Menüye Atla
Et ve Süt Kurumu

Canlı Kasaplık Erkek Toklu İhracatına İlişkin Uygulama Esasları 24 Ağustos 2022

CANLI KASAPLIK ERKEK TOKLU İHRACATINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

Küçükbaş hayvan piyasasının regülasyonu ve yetiştiricilerimizin gelirlerinin korunması için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne veya Genel Müdürlüğümüz ile sözleşme yapan firmalara Canlı Kasaplık Erkek Toklu ihracat yetkisi verilmiş olup buna ilişkin işlemler aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.​

Genel Hükümler

1-Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünce; TÜİK tarafından tespit edilen il bazlı küçükbaş hayvan sayıları, anaç koyun desteğinden faydalanan hayvan sayıları, ülke genelinde en son yapılan koruyucu aşılamada aşılanan hayvan sayıları ile Et ve Süt Kurumu Kombina Müdürlüklerine küçükbaş kesim randevusu başvurularındaki toplam toklu (erkek) sayıları dikkate alınarak illerdeki kesim olgunluğuna gelmiş küçükbaş hayvan varlığı belirlenecektir. Bu kapsamda, piyasa regülasyonu amacıyla illerin küçükbaş hayvan stokları dikkate alınarak ihracat tahsisi yapılacaktır.

2-Bu uygulama esaslarına ait talepler, ihracatçı firmalar[1] tarafından, internet sitesinde yayınlanan “Talep Formu’’ doldurularak Kurumumuza doğrudan veya Kombina müdürlüklerine müracaat edilir. Aynı firmadan birden fazla başvuru olması halinde son tarihli talep dikkate alınır.

3- Talep formları yapılacak değerlendirme için kullanılacaktır. Duyuru tarihinden önce yapılan başvurular ve eksik bilgi içeren talep formları değerlendirilmeyecektir.

4-İhraç edilecek hayvan sayıları illerin potansiyeline ve sevkiyat şekline göre (kara-hava-deniz) aylık olarak belirlenecektir.

✓ Karayolu ile yapılacak ihracatlar için talep miktarları 1.000 baş olacaktır.

✓ Havayolu ile yapılacak ihracatlar için; taşıma kapasitesine göre talep miktarları 1.400-2.800 baş olacaktır.

✓ Denizyolu ile yapılacak ihracatlar için talep miktarı 3.000-10.000 baş olacaktır.

Bu sayıların altındaki talepler değerlendirmeye alınmayacak,  üzerindeki talepler ise ilk aşama ihracat gerçekleştikten sonra değerlendirmeye alınacaktır.

İstenilen Belgeler:

a- Talep formu ( eksiksiz doldurulacaktır.)( EK-1)

b- Firma yetkilisi imza sirküleri

c- Vergi borcu olmadığına dair belge

ç- Ticari sicil kaydı

d- Taahhütname( EK-2)

4- Firmalar, alım yapacağı illerin belirtildiği yazılı taahhütnameyi Kuruma ibraz eder. Kurum firmanın alım yapacağı illeri onaylar veya illerdeki stok durumuna göre farklı bölgelerden tedariki zorunlu kılabilir. Sonucu firmalara tebliğ eder.

5- Tahsis yapılan firmalar, tedarik bölgesinin bağlı olduğu Kombina Müdürlükleri ile sözleşme imzalar. Kombina Müdürlükleri, ilgili il Tarım ve Orman Müdürlüklerine bilgi verir.

6- Talep formunda belirtilen ihraç edilecek ülkeler, Kurum tarafından tahsis işlemleri yapılıp firmalara tebliğ edildikten sonra ülke değişikliği yapılmayacaktır.

7-İhracatçı firma, talep değerlendirme sonucu tebliğ tarihini izleyen 7(yedi) takvim günü içerisinde sözleşme imzalayacaktır. Bu süre içerisinde sözleşme imzalanmadığı takdirde yapılan tahsis iptal edilecektir.

8-Sözleşme imza tarihini izleyen 30(otuz) takvim gününde ihracatı gerçekleştirmekle yükümlüdür. Bu süreye yurtiçi karantina süresi dâhil değildir. Bu sürelere uymayan firma hak iddia edemeyecektir.

9- İhracat işlemlerini tamamlayan firma işlemlerin tamamlandığına dair gümrük beyannamesini sözleşme imzaladığı kombina müdürlüğüne teslim edecektir.

10-Yeniden tahsis talebinde bulunacak firma, ihracat işlemlerine dair gümrük beyannamesini Kuruma ibraz etmesi halinde başvurusu değerlendirmeye alınacaktır.

11-İhracatı yapılacak Canlı Kasaplık Erkek Toklu hayvanların ihracat sürecinde; yurtiçi ve yurt dışı tüm masraflar ile iş ve işlemler ihracatçı firmaya ait olup Kurumun bu işlem ve masraflara ilişkin herhangi bir yükümlülüğü bulunmayacaktır. 

Sözleşme İmzalama Öncesi İstenecek Belgeler

• Küçükbaş yetiştiricisi ile yapılan Küçükbaş Satış Sözleşmesi veya Müstahsil Makbuzu,

• Tahsis edilen hayvan başına hizmet bedeli, 50,00 TL+KDV( KDV %18) tutarın peşin olarak Et ve Süt Kurumu hesabına yatırıldığına dair banka dekontu (Hesaplama= Adet x 50TL+KDV)( Hizmet bedeli hiçbir şekilde iade edilmeyecektir.)

• Firma, tahsis edilen hayvan başına 250,00 TL(iki yüz elli) tutarında nakit veya teminat mektubu şeklinde teminat verecektir. Teminatın nakit verilmesi durumunda Kurum hesaplarına yatırılması ve dekontunun ibrazı gerekir. Teminatın, teminat mektubu olması halinde teminat mektubunun süresi sözleşme süresinden en az 60(altmış) takvim günü fazla olacaktır.

12-Söz konusu hayvanların ülkemizden ihracatında yürütülecek iş ve işlemler, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu Kapsamında; Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin İhracatı için Veteriner Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi Talimatı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin İhracatı İçin Sağlık Sertifikası Düzenlenmesine İlişkin Genelge (2012/13) hükümleri çerçevesinde yürütülecektir.

13- Toklu ihracatı tahsisine ilişkin talep toplama işlemleri 29.08.2022 tarihi mesai bitiminde sona erecek olup 29.08.2022 tarihinden sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Not: Talep toplama işlemleri 29.08.2022 tarihi mesai bitiminde sonlanacak ve 29.08.2022 tarihinden sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.[1] Bu metinde geçen “ Firma” ibaresi, vergi mükellefi olan gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.

TAAHHUTNAME

TEMINAT MEKTUBU ORNEGI  

TOKLU+IHRACATI+TALEP+TOPLAMA+FORMU