İçeriğe Atla Menüye Atla
Et ve Süt Kurumu

Erzincan Tavuk Kombinası Müdürlüğü İhale İlanı 21 Temmuz 2022

İHALE İLAN METNİ

İşyerimizce üretimi gerçekleştirilen ve 2022  yılı  Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2022 dönemi üretimlerini  kapsayan; Tavuk Rendering Unu, Tavuk Rendering Yağı - Tavuk Çorbalık, Tavuk Taşlık, Tavuk Boyun, Tavuk Ciğer/Yürek, 1.200gr Altı Gövde Tavuk, Yemeklik Parça Tavuk - Tavuk Ayak  ürünleri  online  teklif  toplama  usulü  ile  satılacaktır.  Teknik  Şartnamede  belirtilen ve ihaleye katılabilmek için gerekli  evraklar 04.08.2022 tarihi saat 17.00'ye kadar Kombina Müdürlüğümüze teslim edilecektir.

 İhaleye Katılabilmek İçin Gerekli Evraklar :

  1. İhaleye katılabilmek için isteklilerin kendilerine yapılacak tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ile faks veya meslek odası posta adresi,
  2. Mevzuatı  gereği  kayıtlı  olduğu  Ticaret  ve /veya  Sanayi  Odası  veya Meslek  Odası belgesi  (Faaliyet  Belgesi  veya  Oda  Kayıt  Sicil  Sureti) (ihalenin yapıldığı yılda alınmış olmalı),
  3. Vergi Levhası,
  4. Sicil Gazetesi,
  5. İstekli  şirket  ise,  isteklinin  teklif  vermeye  yetkili  olduğunu  gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri / istekli gerçek kişi ise, noter tasdikli imza beyannamesi,
  6. Kurum tarafından belirlenen tutardaki geçici teminatı, vezneye nakit olarak (7.500₺ üzeri teminat bankaya yatırılacaktır)  veya banka teminat mektubu ibrazı,
  7. Vekâleten  ihaleye  katılma  durumunda,  istekli  adına  katılan  kişinin  ihaleye  ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile  noter tasdikli imza beyannamesi,

Ön Teklif Verme Tarih ve Saati : 05/08/2022 saat 10:00 ile 10/08/2022 saat16:00 arasıdır.

E-İhale Tarih ve Saatleri:

 

Tarih

Saat

Tavuk Rendering Unu

11/08/2022

10:00

Tavuk Rendering Yağı

 

Tavuk Çorbalık

11/08/2022

14:00

Tavuk Boyun

Tavuk Taşlık

Tavuk Ciğer/Yürek

1.200gr Altı Gövde Tavuk

Yemeklik Parça Tavuk

 

Tavuk Ayak

11/08/2022

16:00

 NOT : Geçici teminat mektupları ihale tarihinden itibaren asgari 45 günden az olmayacak şekilde düzenlenmelidir.

Satışı gerçekleşecek ürünler ile ilgilenen firmalar 0446 251 12 10 santral numarasından Pazarlama  Şefliği  (Dahili  1136  –  1137  -  1138)  ile  iletişime  geçerek  katılım  için  gerekli bilgi ve evrakları edinebileceklerdir.