İçeriğe Atla Menüye Atla
Et ve Süt Kurumu

Sırttan Düşme Büyükbaş Hayvan Derisi (Kelle Derisi Dâhil), Büyükbaş Hayvan Sakatatı Ve Yan Ürünleri, Küçükbaş Hayvan Derisi Ve Bağırsak İle Küçükbaş Hayvan Sakatatı Satışı Yapılacaktır 14 Temmuz 2022

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 1. Kurumumuza bağlı Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Sincan, Sivas, Van ve Yozgat Kombinalarımızca 2022 yılı Eylül-Ekim-Kasım-Aralık aylarını kapsayan 4 (dört) aylık dönem içerisinde büyükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek sırttan düşme deri (kelle derisi dâhil), büyükbaş hayvan sakatat ve yan ürünleri (Tüm işyerlerimizce Eylül-Aralık/2022 döneminde Kurum Kesimhanelerimizde kesimi yapılacak hayvanlara ait Hayvansal Yağlar ve Adana Et Kombinası Müdürlüğü tarafından Eylül-Aralık/2022 döneminde büyükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek olan işkembeler hariç), küçükbaş hayvan deri ve bağırsak ile küçükbaş hayvan sakatatı online satış usulü ile satılacaktır.
 2. Başvuru için gerekli belgeler aşağıda yer almakta olup evraklar 28/07/2022 tarihi Perşembe günü saat 14:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz Genel Evrak ve Arşiv İşleri Şube Müdürlüğüne kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir.
 • İsteklinin irtibat bilgilerini (posta adresi, sabit telefon ve cep telefon numaraları ile faks numarası) bildirir imzalı-mühürlü beyan,
 • İsteklinin durumuna göre, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına üyelik belgesi,
 • İstekli şirket ise, belgeleri imzalayan kişinin şirket adına yetkili olduğunu gösteren güncel şirket imza sirküsü; gerçek kişiler için noter onaylı imza beyannamesi ve nüfuz cüzdanı fotokopisi,
 • Vekâleten ihaleye katılma durumunda; belgeleri imzalayan kişiyi yetkilendiren noter onaylı vekaletname, vekile ait nüfus cüzdanı fotokopisi ve noter onaylı imza beyannamesi,
 • Alıcı, katılmak istediği Kısım/Kısımlar için Kurumca belirlenen tutardaki geçici teminat mektubu veya nakit yatırdığına dair dekontu Kuruma teslim edecektir.
 1. Başvurusu onaylanan gerçek ve tüzel kişilerin e-posta adreslerine ve/veya cep telefonlarına sisteme giriş için kullanıcı adı ve şifre gönderilecektir.
 2. Ön teklifler 01 Ağustos 2022 tarihi Saat 10:00 ile 04 Ağustos 2022 Saat 16:00 tarihleri arasında verilecektir.
 3. Online satış tarihleri:

Sırttan Düşme Büyükbaş Hayvan Deri İhalesi :       09 Ağustos 2022 Salı günü saat 10:00

Küçükbaş Hayvan Deri İhalesi  :                              09 Ağustos 2022 Salı günü saat 14:00

Küçükbaş Hayvan Bağırsak İhalesi :                        09 Ağustos 2022 Salı günü saat 16:00

Büyükbaş Hayvan Sakatat ve Yan Ürünleri İhalesi: (Tüm işyerlerimizce Eylül-Aralık/2022 döneminde Kurum Kesimhanelerimizde kesimi yapılacak hayvanlara ait Hayvansal Yağlar ve Adana Et Kombinası Müdürlüğü tarafından Eylül-Aralık/2022 döneminde büyükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek olan işkembeler hariç) 10 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 10:00

Küçükbaş Hayvan Sakatat İhalesi 10 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 14:00

 1. Kurumumuz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabii olmadığından söz konusu satışı yapıp yapmamakta veya dilediğine satış yapmakta serbesttir.

   

  Büyükbaş Hayvan Deri Şartnamesi

   Büyükbaş Hayvan Sakatat Şartnamesi

   Küçükbaş Hayvan Deri ve Bağırsak Şartnamesi

   Küçükbaş Hayvan Sakatat Şartnamesi

   Geçici Teminat Tutarları

   

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ