İçeriğe Atla Menüye Atla
Et ve Süt Kurumu

Sistem Yükseltilmesi ve Ağ Revizyonu Satın Alınacaktır 12 Mayıs 2022

SİSTEM YÜKSELTİLMESİ VE AĞ REVİZYONU SATIN ALINACAKTIR

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sistem Yükseltilmesi ve Ağ Revizyonu mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2022/461665

 

1-İdarenin

a) Adı

:

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/B 06530 Yüzüncüyıl ÇANKAYA/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası

:

3122843670 - 3122863702

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Sistem Yükseltilmesi ve Ağ Revizyonu

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

10 Kalem Sistem Yükseltilmesi ve Ağ Revizyonu Makine, Ekipman, Donanım ve Yazılım Alımı ile Kurulum, Montaj İşleridir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (İşçi Blokları Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, No: 51/B 06530 Yüzüncüyıl, Çankaya/ANKARA) Sincan Et Kombinası Müdürlüğü (Ayaş Cad. No: 78 Sincan/ANKARA)

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Et ve Süt Kurumu Sistem Yükseltmesi ve Ağ Revizyonu projesi, sözleşme imzalandığı tarihten itibaren en fazla 120 gün içerisinde teknik şartnameye uygun olarak anahtar teslim çalışır vaziyette teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme İmza tarihidir.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

07.06.2022 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü İhale Salonu (11. Kat)


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İstekliler, ihale kapsamında teklif ettikleri ürünleri satmaya yetkili olduklarına dair, ürünlerin Türkiye distribütörlerinden alınmış yetki belgelerini ihale dosyalarında sunmalıdır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

1. Teknik şartnamenin 9.44. maddesine göre İstekli firma, teklif edilen ürünleri yetkilendirilmiş distribütör aracılığı ile teklif etmeli ve satmaya yetkili olduğunu belgelemeli, yetki belgesi teklif dosyasında sunulmalıdır. 2. Teknik şartnamenin 3.2. maddesine göre, Teklif edilecek harici depolama sistemi, birden fazla depolama sisteminin kümeleme veya benzeri yöntemlerle birleştirilmemelidir. Depolama sistemi üreticisinin en son jenerasyon ürün ailesinin modeli olmalıdır. Teklif edilecek ürün modelinin duyuru tarihi 1 Ocak 2020'den önce olmamalıdır. Bu husus üretici firmanın resmi internet sitesinde belgelenmelidir. 3. Teknik şartnamenin 3.9. maddesine göre, Harici depolama sistemi üreticisinin veri azaltma (data reduction) garantisi vermesi durumunda, talep edilen net kapasite, garanti edilen veri azaltma oranına istinaden daha düşük kapasite ile teklif edebilecektir. Üretici firmanın internet sitesinde duyurulmuş resmi bir veri azaltma garantisi programı bulunacaktır ve üretici firma bu program koşulları dahilinde bir ortam incelemesi (assessment) söz konusu olmadan veri azaltma garantisini sistemin ilk satın almadaki bakım süresi boyunca verecektir. Veri azaltma garantisi anlık sıkıştırma (inline compresion) ve anlık tekilleştirme (inline deduplication) özellikleri ile hesaplanacak, thin provisioning ve snapshot gibi özellikler hesaplamaya dahil edilmeyecektir. Üretici tarafından sağlanan garantinin kayıt ve koşullarını içeren resmi belge teklif dosyasına eklenecektir. Bu şartları sağlayanlar 100 TiB kapasiteyi efektif olarak teklif edilebilir. Veri azaltma oranı garantisi 4:1'den fazla, 2:1'den az olmalıdır. Veri azaltma oranı garantisi tekilleştirmesi ve sıkıştırılması mümkün olmayan şifrelenmiş veri veya resim, video gibi özel sıkıştırmalı formatlarda saklanan veri dışında kalan veriler için geçerli olacaktır. Bu şartların tamamını sağlayamayanlar 100TiB net kapasite teklif edecektir (Veri azaltma oranı 1:1). 4. Teknik şartnamenin 3.15. maddesine göre, Teklif edilecek flash depolama sistemi, teklif edilen konfigürasyonu ile anlık sıkıştırma ve anlık tekilleştirme özellikleri açıkken, blok iş yükleri için en az 100.000 (yüzbin) IOPs değerini 4K blok boyutunda, %100 random ve %80 okuma, %20 yazma işlemlerinde hem okuma, hem yazma işlemleri için %0 Cache hit ve 1 ms latency (gecikme süresi) ile veya altında sağlayabilmelidir. Teklif edilen harici depolama sisteminin bu ihaleye mevzu teknik şartname maddelerini karşılayan konfigürasyonun talep edilen bu performansı sağladığını gösteren üretici resmi ölçeklendirme aracı çıktısı ihale dosyasına eklenecektir. 5. Teknik şartnamenin 4.5. maddesine göre, Teklif edilen disk tabanlı yedekleme çözümü geriye dönük yedeklenmiş ve saklanmakta olan tüm verilerin düzenli olarak blok blok kontrolünü, kullanılabilecek yedekleme protokolüyle ilişkili cihaz tiplerinin (CIFS, NFS ve üretici özel protokol) hepsi üzerinde gerçekleştirmeli ve bozuk blokları otomatik olarak tespit ederek, dışarıdan müdahale olmaksızın otomatik olarak düzeltebilmelidir. Çözümün bu özelliği ne şekilde sağladığını açıklayan teknik belgeler teklif dosyasıyla birlikte sunulacaktır. Bu gereksinimi karşılayamayan çözümler, verinin güvenliğini sağlayabilmek için eşlenik bir sistem teklif etmeli ve verinin ikinci bir kopyasını tutarak veri güvenliğini sağlamalıdır. 6. Teknik şartname kapsamında teklif edilecek ürünlerin marka ve modelleri teklif ile birlikte verilecektir.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Her türlü sunucu, anahtarlama cihazı, veri depolama cihazı ve güvenlik duvarı kurulumu benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında 
% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.