İçeriğe Atla Menüye Atla
Et ve Süt Kurumu

Doğalgaz (Lng Veya Cng) Satın Alınacaktır 29 Nisan 2022

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Trabzon Et Kombinası Müdürlüğüne Doğalgaz (LNG veya CNG) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2022/425824

 

1-İdarenin

a) Adı

:

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/B 06530 Yüzüncüyıl ÇANKAYA/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası

:

3122843670 - 3122863702

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Trabzon Et Kombinası Müdürlüğüne Doğalgaz (LNG veya CNG)

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

100.000 Sm3 (Standart Metreküp) LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) veya CNG (Sıkıştırılmış Doğalgaz)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Trabzon Et Kombinası Müdürlüğü (Çiçeklidüz Mah., Aşağı Mücavir Sokak No: 16/1 Akçaabat / TRABZON)

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanması ve yer teslimini yapılmasına müteakip 15 (on beş) takvim günü içerisinde firma doğal gaz LNG tank veya CNG sistemini kurarak faal hale getirecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Yer teslim tarihidir


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

24.05.2022 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü 11. Kat İhale Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1.1.LNG için;

LNG satış firmaları Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan (EPDK) almış olduğu Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) Toptan Satış Lisansını ve Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) İletim Lisanslarını İhale dosyasında sunacaklardır. İstekli’ nin Doğal Gaz (LNG) İletim lisansı olmaması durumunda, İletim Lisansı olan başka bir firma ile sözleşme yapabilir. Bu yapılan sözleşmenin ve Doğal Gaz (LNG) İletim Lisansı’ nın aslı veya noter onaylı suretleri ile ihale dosyasında İdare’ye sunulacaktır.

veya

1.2.CNG için;

CNG satış firmaları Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) Lisansının aslını veya noter onaylı suretini ihale dosyasında İdare’ye sunacaklardır. 


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Her türlü LNG veya CNG gazı alım/satım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.