İçeriğe Atla Menüye Atla
Et ve Süt Kurumu

Görev ve Sorumlulukları

MADDE 15

(1) Genel Müdür tarafından gerek görülen, idari, mali, ticari ve teknik konular ve sorunlar üzerinde inceleme yapmak, hazırlayacakları raporları Genel Müdüre sunmak,

(2) Genel Müdür tarafından gerek görülmesi halinde Kurum hizmetlerinde beklenen yada görülen aksaklıkları yerinde incelemek ve inceleme sonuçlarını Genel Müdüre sunmak,

(3)  İşletmelerin kapasite kullanımı verim ve rantabiliteyi artırıcı ekonomik çalışma yapmak, öneriler getirmek, doğabilecek sorunlarda işletmelere yardımcı olmak,

(4)  İdari ve Teknik personelin eğitiminde, kurs ve seminerlerde eğitim faaliyetlerine katılmak, gerektiğinde öğretici olarak görev yapmak,

(5)  Yurtiçi ve Yurtdışı teknolojik değişiklikleri ve gelişmeleri izlemek, incelemek, Kurumda uygulanabilirliğini araştırmak,

(6)  İdari, mali, ticari ve teknik mevzuatın hazırlanmasında ve uygulanmasında teklif ve tavsiyelerde bulunmak,

(7)  Genel Müdürce uygun görülen, Kurum içi ve dışındaki komisyon, kurul, mesleki ve idari seminer ve toplantılara katılmak,

(8)  Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.